[1]
อินทรจันทร์ ป. และ ธีระธัญศิริกุล ฬ., “ปัจจัยแห่งความสำเร็จด้านผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”, PANYAPIWAT JOURNAL, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 289–303, เม.ย. 2019.