[1]
สงสระบุญร., “การรับรู้คุณภาพการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร แบบปากต่อปากของโรงพยาบาลเอกชน”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 5, no. 2, pp. 16-29, 1.