[1]
นัยพินิจ อ., มณีเนตร ฐ., พรหมสาขา ณ สกลนคร ธ., และ เกริกสกุล ภ., “การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์”, PANYAPIWAT JOURNAL, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 31–40, ก.พ. 2014.