[1]
เผือกพิบูลย์ ฐ., มั่งคั่ง พ., และ เสกขุนทด ส., “ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ”, PANYAPIWAT JOURNAL, ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 163–177, ธ.ค. 2021.