[1]
เฉลิมทอง จ. และ เอี่ยมเสน ส. ., “แนวทางปฏิบัติ 4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาการอุดมศึกษา 4.0”, PANYAPIWAT JOURNAL, ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 333–347, ธ.ค. 2021.