[1]
พงศ์วิริทธิ์ธร ร. and ภัควิภาส ภ., “แนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศ ลุ่มน้ำโขงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ท่าเรือเชียงแสน”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 6, no. 1, pp. 46–59, Nov. 2014.