[1]
ทับทิมจรูญ ณ., “การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ื่อคนพิการ”, PANYAPIWAT JOURNAL, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 186–197, พ.ย. 2014.