[1]
ภานุภ์คนันท์ช., ณ ปทุมศ., and ลักษิตามาศป., “การพัฒนาตัวแบบกลยุทธ์การตลาดบริการ เพื่อสร้างคุณค่าการรับรู้อาหารไทยประยุกต์สู่ตลาดอาเซียน”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 7, no. 2, pp. 26-38, Aug. 2015.