[1]
โตประเสริฐพงศ์น., “ปัจจัยที่มีผลต่อการริเริ่มให้มีการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 7, no. 2, pp. 202-212, Sep. 2015.