[1]
พงศ์วิริทธิ์ธร ร. and ภัควิภาส ภ., “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่: สวนกุหลาบ”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 8, no. 1, pp. 79–90, Apr. 2016.