[1]
ปานยินดีจ., คงคล้ายจ., and เจษฎาลักษณ์ว., “ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างจริยธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 8, pp. 156-171, Aug. 2016.