[1]
อัตถากรส., “การจัดการ: องค์ความรู้และการพัฒนาตัวแบบทางทฤษฎี”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 8, no. 2, pp. 215-226, Aug. 2016.