[1]
พงศ์วิริทธิ์ธร ร., ภัควิภาส ภ., ทรงศิริโรจน์ ส., and กันทะวงศ์วาร เ., “ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อหัตถกรรมสิ่งทอ จากภูมิปัญญาชนเผ่าชาติพันธุ์ล้านนา: ชนเผ่าปกาเกอะญอ”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 9, no. 1, pp. 25–37, Apr. 2017.