[1]
ลีลาธนาพิพัฒน์ จ. and เจษฎาลักษณ์ ว., “ความคลุมเครือในบทบาท ความขัดแย้งในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบมากเกินไป ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 9, no. 1, pp. 96–107, Apr. 2017.