[1]
กิตติเมธีกุลน., ตระกูลอินทร์ภ., and แสงชัยน., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงโครงสร้างต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดหนองคายของผู้บริโภคชาวลาว”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 9, no. 2, pp. 12-26, Aug. 2017.