[1]
ทิพยไกรศรส. and วรรณรัตส., “ผลกระทบของความสามารถและความอ่อนแอของห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 9, no. 2, pp. 36-48, Aug. 2017.