[1]
เจียมธีระนาถ ว. and ดอนขวา ข., “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความเจริญเติบโตขององค์กรของโรงแรม 3-5 ดาว ในจังหวัดนครราชสีมา”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 9, no. 2, pp. 49–59, Aug. 2017.