[1]
ศรีบุรีรักษ์ภ., แย้มบรรจงเ., นาคะศิริศ., and โฉมตระการเ., “ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดน้ำนมข้าวโพดพาสเจอร์ไรส์ในร้านสะดวกซื้อ เขตกรุงเทพมหานคร”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 9, no. 2, pp. 60-68, Aug. 2017.