[1]
สราญรมย์ด., สราญรมย์ก., and สราญรมย์อ., “การศึกษาความคุ้มค่าในการแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 9, no. 2, pp. 244-253, Aug. 2017.