[1]
แซ่ติ่มส., “PAYMENT GATEWAY: หัวใจระบบชำระเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 9, no. 2, pp. 254-266, Aug. 2017.