[1]
เฉลิมทอง จ., “แนวทางปฏิบัติ 6 หลักการในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 9, no. 2, pp. 267–279, Aug. 2017.