ทับทิมจรูญ ณ. “การประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับ Prosumer 4.0”. วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปี 10, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, น. 261-78, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120900.