อินทร์ชัย จ., และ สรไกรกิติกูล ม. “การเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทธุรกิจครอบครัว”. วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปี 10, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2018, น. 136-47, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/142877.