ไทยถาวรธ., and เลิศบัวสินศ. “PRODUCT COMPOSITION AND BRAND EQUITY AFFECTING TO BRAND LOYALTY OF THE SKINCARE PRODUCT IN CHONBURI”. Panyapiwat Journal, Vol. 11, no. 1, Apr. 2019, pp. 102-1, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/185945.