อภิรุ่งเรืองสกุล ณ., และ เจษฎาลักษณ์ ว. “อิทธิพลของทรัพยากรในงานและการยอมรับในงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานด้านการบริการ ผ่านความพยายามทุ่มเทของพนักงานฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจค้าปลีก”. วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปี 11, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, น. 169-82, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/186121.