มนอยู่พะเนา เ., และ สุมิตสวรรค์ ว. “แนวทางการพัฒนาความสุขในองค์การ กรณีศึกษาองค์การความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน”. วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปี 11, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, น. 262-7, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/186203.