อินทรจันทร์ ป., and ธีระธัญศิริกุล ฬ. “KEY SUCCESS FACTORS OF ENTREPRENEURS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE”. Panyapiwat Journal, vol. 11, no. 1, Apr. 2019, pp. 289-03, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/186301.