อินทรจันทร์ ป., และ ธีระธัญศิริกุล ฬ. “ปัจจัยแห่งความสำเร็จด้านผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”. วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปี 11, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, น. 289-03, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/186301.