สงสระบุญร. “การรับรู้คุณภาพการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร แบบปากต่อปากของโรงพยาบาลเอกชน”. Panyapiwat Journal, Vol. 5, no. 2, 1, pp. 16-29, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20019.