นัยพินิจ อ., มณีเนตร ฐ., พรหมสาขา ณ สกลนคร ธ., และ เกริกสกุล ภ. “การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์”. วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปี 5, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2014, น. 31-40, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20244.