วัชรดำรงกุลอ., and ภูริภักดีส. “THE STUDY FACTOR OPEN INNOVATION AFFECTED INNOVATION PERFORMANCE OF EMPLOYEES OF BANPHAEO GENERAL HOSPITAL SAMUTSAKHON: THE MODERATOR ROLE OF ORGANIZATION SUPPORT POLICY”. Panyapiwat Journal, Vol. 11, no. 2, Aug. 2019, pp. 97-109, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/207331.