สมบุญตนนท์ม., เปรมัษเฐียรเ., and ศรีพฤทธิ์เกียรติก. “AN OPERATION AND MARKETING MARGIN OF HYDROPONICS VEGETABLE SUPPLY CHAIN”. Panyapiwat Journal, Vol. 11, no. 2, Aug. 2019, pp. 147-61, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/207515.