จันทร์เพ็งร., and ชินะโชติภ. “FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF EMPLOYEES IN THE GOVERNMENT SAVINGS BANK, SURAT THANI PROVINCE”. Panyapiwat Journal, Vol. 11, no. 2, Aug. 2019, pp. 219-28, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/207570.