เผือกพิบูลย์ ฐ., มั่งคั่ง พ., และ เสกขุนทด ส. “ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7”. วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปี 13, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 163-77, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/242514.