เฉลิมทอง จ., และ เอี่ยมเสน ส. . “แนวทางปฏิบัติ 4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาการอุดมศึกษา 4.0”. วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปี 13, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 333-47, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/243422.