พงศ์วิริทธิ์ธรร., and ภัควิภาสภ. “แนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศ ลุ่มน้ำโขงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ท่าเรือเชียงแสน”. Panyapiwat Journal, Vol. 6, no. 1, 1, pp. 46-59, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/24557.