พงศ์วิริทธิ์ธร ร., and ภัควิภาส ภ. “แนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศ ลุ่มน้ำโขงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ท่าเรือเชียงแสน”. Panyapiwat Journal, vol. 6, no. 1, Nov. 2014, pp. 46-59, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/24557.