ทับทิมจรูญ ณ. “การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ื่อคนพิการ”. วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปี 6, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2014, น. 186-97, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/24586.