พงศ์วิริทธิ์ธร ร., and ภัควิภาส ภ. “แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของอาบน้ำแร่และภูมิปัญญาไทย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: ดอยปู่หมื่น”. Panyapiwat Journal, vol. 7, no. 2, Aug. 2015, pp. 14-25, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39112.