เข็มทองส. “ปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ในความคิดเห็นของผู้บริโภค เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง: กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3”. Panyapiwat Journal, Vol. 7, no. 2, Aug. 2015, pp. 111-23, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39130.