โตประเสริฐพงศ์น. “ปัจจัยที่มีผลต่อการริเริ่มให้มีการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย”. Panyapiwat Journal, Vol. 7, no. 2, Sept. 2015, pp. 202-1, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39187.