พงศ์วิริทธิ์ธร ร., and ภัควิภาส ภ. “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่: สวนกุหลาบ”. Panyapiwat Journal, vol. 8, no. 1, Apr. 2016, pp. 79-90, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/55723.