ปานยินดีจ., คงคล้ายจ., and เจษฎาลักษณ์ว. “ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างจริยธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ”. Panyapiwat Journal, Vol. 8, Aug. 2016, pp. 156-71, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65622.