อัตถากรส. “การจัดการ: องค์ความรู้และการพัฒนาตัวแบบทางทฤษฎี”. Panyapiwat Journal, Vol. 8, no. 2, Aug. 2016, pp. 215-26, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65662.