พงศ์วิริทธิ์ธร ร., ภัควิภาส ภ., ทรงศิริโรจน์ ส., and กันทะวงศ์วาร เ. “ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อหัตถกรรมสิ่งทอ จากภูมิปัญญาชนเผ่าชาติพันธุ์ล้านนา: ชนเผ่าปกาเกอะญอ”. Panyapiwat Journal, vol. 9, no. 1, Apr. 2017, pp. 25-37, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85018.