เพ็งลี ส., and สรไกรกิติกูล ม. “การพัฒนาแผนการรักษาพนักงานแบบมีส่วนร่วม”. Panyapiwat Journal, vol. 9, no. 1, Apr. 2017, pp. 59-69, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85022.