ลีลาธนาพิพัฒน์ จ., and เจษฎาลักษณ์ ว. “ความคลุมเครือในบทบาท ความขัดแย้งในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบมากเกินไป ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”. Panyapiwat Journal, vol. 9, no. 1, Apr. 2017, pp. 96-107, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85025.