ชัยวงค์ษา ห., and เพิ่มเพียร ธ. “การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานภาคเอกชน”. Panyapiwat Journal, vol. 9, no. 1, Apr. 2017, pp. 108-20, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85026.