ลักษิตามาศป., and ณ ปทุมศ. “กลยุทธ์การตลาดสีเขียวและคุณค่าร่วม: ธุรกิจนำเที่ยวไทยในตลาดเออีซี”. Panyapiwat Journal, Vol. 9, no. 2, July 2017, pp. 18-30, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/94353.