กิตติเมธีกุลน., ตระกูลอินทร์ภ., and แสงชัยน. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงโครงสร้างต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดหนองคายของผู้บริโภคชาวลาว”. Panyapiwat Journal, Vol. 9, no. 2, Aug. 2017, pp. 12-26, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97819.