ทิพยไกรศรส., and วรรณรัตส. “ผลกระทบของความสามารถและความอ่อนแอของห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน”. Panyapiwat Journal, Vol. 9, no. 2, Aug. 2017, pp. 36-48, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97825.